Welcome!!! Traductor / Translator

English seorimícuaro French cartas de amistad German documental Spain cartas de presentación Italian xo Dutch películas un link Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified

miércoles, 3 de julio de 2013

Intervencion per part de la PAHV-GRAMANET en el ple del Dilluns 1 juliol / Intervencion por parte de la PAHV-GRAMANET en el pleno del Lunes 1 de Julio


Joana i Francesc, en el moment de prendre la paraula    /    Juana y Francisco, en el momento de tomar la palabra 

Intervencion per part de la PAHV-GRAMANET en el ple del Dilluns 1 juliol

Una vegada més la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca i Habitatge - Gramenet, hem
demanat la paraula per parlar d'aquesta Moció que presenta el PSC a aquest Ple.

Ha de quedar clar que tot allò que l'Administració faci per afavorir les
famílies que estan afectades per les hipoteques, i poden perdre el seu habitatge, trobaran
en nosaltres sempre uns sincers col · laboradors disposats a ajudar en la consecució
d'aquest fi: evitar que la caterva de trilers que dirigeixen el poder financer d'aquest país,
despullin a les famílies del seu dret a viure, tranquil · lament i desenvolupar la seva vida en una
habitatge digne. I el mateix ens agradaria trobar a nosaltres quan lluitem per aquest
fi: Una Administració còmplice, comprensiva i combativa per defensar els drets i
la dignitat dels més desatesos dels seus administrats.

Però aquesta Moció que Vostès presenten avui no diu res de nou. El que Vostès diuen en ella,
ja ho recull la mateixa Llei Cfr: BOE-A-2012-3394 Butlletí Oficial de l'Estat, Núm 60
Dissabte 10 de març Secc. I Pàg 22497
CAPÍTOL III. Mesures fiscals.

Com Vostès Saben el 21 de Juny passat les PAH Catalanes mantenir una reunió
amb el president de la Generalitat Sr Artur Mas i, entre els assumptes que, com PAHs,
plantegem estava el tema de la fiscalitat.

Tant el President com els assistents del Govern de la Generalitat que van assistir a aquesta
reunió van estar totalment d'acord en la petició que fèiem des de la PAH
sobre el tema fiscal: van veure bé promoure des de la Generalitat que tots els
ajuntaments catalans deixin de cobrar la plusvàlua generada pels actes de Dació
en Pagament de l'habitatge, així com traslladar al Govern Central la queixa pel tema del
IRPF de les dacions i compra-vendes generades per execucions hipotecàries o fruit d'
les negociacions de l'afectat amb el banc que el despulla de la seva vivenda, i actuar per
que es deixi de cobrar, o se li cobri al banc, no al perjudicat.

És pel que ens sorprèn aquesta Moció i la forma de presentar: no s'ha tingut en
compte als col · lectius que estem treballant en el problema i que toquem
diàriament i amb minuciós i dolorós detall cadascun dels casos que ens arriba (entre
6 i 15 cada setmana) sense trobar no ja col · laboració per part de vostès, sinó tampoc el
més mínim reconeixement i col · laboració quan combatem amb el Goliat bancari,
només amb les armes de la solidaritat i l'ajuda mútua. Res. Vostès pretenen
ignorar-nos, però els assegurem que ens seguiran trobant en el combat diari.
Colze amb colze amb Vostès es de veritat es presten a defensar als afectats per les
execucions hipotecàries, o cara a cara si el que pretenen és defensar la injusta
legalitat que permet despullar del seu dret a un habitatge digne a les famílies, o
simplement busquen la foto propagandística a què ens tenen acostumats.

Com PAHV-Gramenet, sempre denunciarem la política de la propaganda, i
aplaudirem la política dels fets.

Com PAHV-Gramenet, sempre voldrem parlar del contingut polític dels fets.
Per a això ens traslladem a la primera Moció que aquest Govern presento a referència
als desnonaments el 5 maig 2012.

Preguntem com PAHV-Gramenet, Vostès estan preparats per presentar un balanç
del compliment de les mesures que es van aprovar en aquesta Moció i en aquesta sessió de
Ple Municipal? Com PAHV-Gramenet manifestem que no hi ha hagut un seguiment
i una valoració política d'aquesta aprovació. A Vostès no els ha interessat fer MAI.
El dia 28 de gener es va aprovar una altra moció que també parlava de la problemàtica dels
desnonaments. Aquesta Moció es va presentar a petició de la PAHV-Gramenet. Es van mantenir
diverses reunions per consensuar el text de la Moció. la mateixa recollir 12 punts.
La pregunta és la mateixa ¿S'ha realitzat un balanç del que aprova aquesta Moció?
La contestació és que NO, MAI.

Per recordar, La PAHV-Gramenet, va haver de retirar 3 punts en nom del consens.

1. - Creació d'un parc d'habitatges de lloguer social, amb els pisos buits i els que
estan en mans dels Bancs.

2. - Arribar a un acord amb el tema de l'exempció de l'IBI, de les famílies que no tenen
recursos.

3. - No cobrar per part de l'Ajuntament la Plusvàlua, si era desnonada.
Aquesta renúncia per part nostra per aconseguir el consens amb els partits del Govern
Municipal, no va servir per res. El que ens porta a afirmar que en un futur, si se'ns
plantegen negociacions i acords consensuats, ens ho haurem de pensar molt,
doncs Vostès, al cap ia la fi, no se senten obligats a complir cap dels acords
assolits MAI, ni a fer el més mínim balanç del compliment dels mateixos
MAI.

Avui seguim en la mateixa situació: la nova Llei del 14 de maig no soluciona el
problema sinó que el prolonga.

Avui segueix havent desnonaments i execucions hipotecàries. No s'han parat. Però sí que es
paren els llançaments de les execucions que ens arriben a la PAHV-Gramenet

Avui continua havent famílies que no arriben al final de mes.

Avui se segueix cobrant IBI, a famílies que no poden pagar.

Avui se segueix des seu Govern denegant la condonació de plusvàlua.

Avui no hi ha intercanvi d'informació ni treball conjunt algun entre entitats i la
Administració.

Avui, Vostès estan aconseguint aïllar cada dia més l'activitat política, de la societat civil, que
pateix les conseqüències d'una crisi creada per banquers i polítics indignes.
Aconseguint la desafecció política dels que els han posat a les seves poltrones.
Avui, com sempre la PAH, i altres moviments socials van per davant de vostès
representants del govern municipal de Santa Coloma de Gramenet, en la defensa de
els drets socials. Un d'ells el de l'habitatge.

Deixin de jugar amb les milers de famílies que en aquests moments ho estan passant tan
malament.

Deixin les Mocions de paper mullat que només van a servir perquè Vostès figuren en un
"Curt" que es publicarà en determinada premsa de demà.


Poseu-vos a treballar de debò darrere dels drets civils fonamentals ia escoltar
quines són les necessitats d'aquestes famílies que veuen amenaçada la seva vivenda, la seva llar,
seva possibilitat de desenvolupar-se com nucli social, i al final comprendran perquè la
PAHs, fem solidaritat, promovem l'ajuda mútua i fem desobediència civil
davant la injusta legalitat.

Plataforma d'Afectats per les Hipoteques i l'Habitatge de Gramenet

Santa Coloma de Gramenet, a 1 juliol 2013====================


Intervencion por parte de la PAHV-GRAMANET en el pleno del Lunes 1 de Julio 

Una vez más la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y Vivienda – Gramenet, hemos
pedido la palabra para hablar de esta Moción que presenta el PSC a este Pleno.

Debe quedar claro que todo aquello que la Administración haga para favorecer a las
familias que están afectadas por las hipotecas, y pueden perder su vivienda, encontrarán
en nosotros siempre unos sinceros colaboradores dispuestos a ayudar en la consecución
de ese fin: evitar que la caterva de trileros que dirigen el poder financiero de este País,
despojen a las familias de su derecho a vivir, tranquilamente y desarrollar su vida en una
vivienda digna. Y lo mismo nos gustaría encontrar a nosotros cuando luchamos por este
fin: Una Administración cómplice, comprensiva y combativa para defender los derechos y
la dignidad de los más desasistidos de sus administrados.

Pero esta Moción que Uds. presentan hoy no dice nada nuevo. Lo que Uds. dicen en ella,
ya lo recoge la propia Ley. Cfr: BOE-A-2012-3394 Boletín Oficial del Estado, Núm. 60
Sábado 10 de Marzo Secc. I Pág. 22497
CAPITULO III . Medidas Fiscales.

Como Uds. Saben el 21 de Junio pasado las PAHs Catalanas mantuvimos una reunión
con el president de la Generalitat Sr. Artur Mas y, entre los asuntos que, como PAHs,
planteamos estaba el tema de la fiscalidad.

Tanto el President como los asistentes del Govern de la Generalitat que asistieron a dicha
reunión estuvieron totalmente de acuerdo en la petición que hacíamos desde la PAH
sobre el tema fiscal: vieron bien promover desde la Generalitat que todos los
ayuntamientos catalanes dejen de cobrar la plusvalía generada por los actos de Dación
en Pago de la vivienda, así como trasladar al Gobierno Central la queja por el tema del
IRPF de las daciones y compra-ventas generadas por ejecuciones hipotecarias o fruto de
las negociaciones del afectado con el banco que lo despoja de su vivienda, y actuar para
que se deje de cobrar, o se le cobre al banco, no al perjudicado.

Es por lo que nos sorprende esta Moción y la forma de presentarla: no se ha tenido en
cuenta a los colectivos que estamos trabajando en el problema y que tocamos
diariamente y con minucioso y doloroso detalle cada uno de los casos que nos llega (entre
6 y 15 cada semana) sin encontrar no ya colaboración por parte de Uds., sino tampoco el
más mínimo reconocimiento y colaboración cuando combatimos con el Goliat bancario,
solamente con las armas de la solidaridad y la ayuda mutua. Nada. Uds. pretenden
ignorarnos, pero les aseguramos que nos van a seguir encontrando en el combate diario.
Codo con codo con Uds. se de verdad se prestan a defender a los afectados por las
ejecuciones hipotecarias, o frente a frente si lo que pretenden es defender la injusta
legalidad que permite despojar de su derecho a una vivienda digna a las familias, o
simplemente buscan la foto propagandística a que nos tienen acostumbrados.

Como PAHV-Gramenet, siempre denunciaremos la política de la propaganda, y
aplaudiremos la política de los hechos.

Como PAHV-Gramenet, siempre querremos hablar del contenido político de los hechos.
Para ello nos trasladamos a la primera Moción que este Gobierno presento en referencia
a los desahucios el cinco de Mayo del 2012.

Preguntamos como PAHV-Gramenet, ¿Uds. están preparados para presentar un balance
del cumplimiento de las medidas que se aprobaron en esa Moción y en esa sesión de
Pleno Municipal? Como PAHV-Gramenet manifestamos que no ha habido un seguimiento
y una valoración política de esa aprobación. A Uds. no les ha interesado hacerla NUNCA.
El día 28 de Enero se aprobó otra Moción que también hablaba de la problemática de los
desahucios. Esta Moción se presentó a petición de la PAHV-Gramenet. Se mantuvieron
varias reuniones para consensuar el texto de la Moción. la misma recogió 12 puntos.
La pregunta es la misma ¿Se ha realizado un balance de lo aprobado en dicha Moción?
La contestación es que NO, NUNCA.

Para recordar, La PAHV-Gramenet, tuvo que retirar 3 puntos en aras del consenso.

1.- Creación de un parque de viviendas de alquiler social, con los pisos vacíos y los que
están en manos de los Bancos.

2.- Llegar a un acuerdo con el tema de la exención del IBI, de las familias que no tienen
recursos.

3.- No cobrar por parte del Ayuntamiento la Plusvalía, si era desahuciada.
Esa renuncia por parte nuestra para lograr el consenso con los partidos del Gobierno
Municipal, no sirvió para nada. Lo que nos lleva a afirmar que en un futuro, si se nos
plantean negociaciones y acuerdos consensuados, nos lo tendremos que pensar mucho,
pues Uds., al fin y al cabo, no se sienten obligados a cumplir ninguno de los acuerdos
alcanzados NUNCA, ni a hacer el más mínimo balance del cumplimiento de los mismos
NUNCA.

Hoy seguimos en la misma situación: la nueva Ley del 14 de mayo no soluciona el
problema si no que lo prolonga.

Hoy sigue habiendo desahucios y ejecuciones hipotecarias. No se han parado. Pero sí se
paran los lanzamientos de las ejecuciones que nos llegan a la PAHV-Gramenet

Hoy sigue habiendo familias que no llegan al final de mes.

Hoy se sigue cobrando IBI, a familias que no pueden pagarlo.

Hoy se sigue desde su Gobierno denegando la condonación de plusvalía.

Hoy no existe intercambio de información ni trabajo conjunto alguno entre entidades y la
Administración.

Hoy, Uds. están logrando aislar cada día más la actividad política, de la sociedad civil, que
padece las consecuencias de una crisis creada por banqueros y políticos indignos.
Logrando la desafección política de los que los han puesto en sus poltronas.
Hoy, como siempre la PAH, y otros movimientos sociales van por delante de Uds.
representantes del Gobierno municipal de Santa Coloma de Gramenet, en la defensa de
los derechos sociales. Uno de ellos el de la vivienda.

Dejen de jugar con las miles de familias que en estos momentos lo están pasando tan
mal.

Dejen las Mociones de papel mojado que sólo van a servir para que Uds. figuren en un
“corto” que se publicará en determinada prensa de mañana.


Pónganse a trabajar en serio en pos de los derechos civiles fundamentales y a escuchar
cuáles son las necesidades de estas familias que ven amenazada su vivienda, su hogar,
su posibilidad de desarrollarse como núcleo social, y al final comprenderán por que la
PAHs, hacemos solidaridad, promovemos la ayuda mutua y hacemos desobediencia civil
frente a la injusta legalidad.

Plataforma de Afectados por las Hipotecas y la Vivienda de Gramenet
Santa Coloma de Gramenet, a 1 de julio de 2013


=============================================


No olvidemos el próximo Jueves dia 4 de Julio a las 9h de la mañana hemos quedado en el Ateneo Julia Romera, para hacer un recorrido cultural por nuestra Ciudad. Vengamos todos con las camisetas de la PAHV-G.Juntos todos Podemos


No hay comentarios:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...