Welcome!!! Traductor / Translator

English seorimícuaro French cartas de amistad German documental Spain cartas de presentación Italian xo Dutch películas un link Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified

domingo, 12 de mayo de 2013

Informació d'interès i properes reunions/ Información de interés y próximas reuniones.Dimarts 14 de maig  / Martes 14 de Mayo 
- Ateneu, 19h. * Reunió afectades BBVA  / - Ateneu,19h.* Reunión afectadas BBVA

Dijous 16 maig   / Jueves 16 de Mayo
- Ateneu, 19h * Reunió PAHV-G  / - Ateneu,19h * Reunión PAHV-G De ciutadans a vostè Sr President / De ciudadanos a Ud. Sr. Presidente.

Fa uns mesos vam llançar un missatge als diputats perquè coneguessin la nostra realitat abans de votar la ILP
Poc després ens dirigim als votants del PP per explicar-los que no som els seus enemics.
Aquesta vegada ens dirigim directament al president del Govern, Mariano Rajoy, i ho fem de la mateixa manera que ell es dirigeix ​​a la ciutadania i als mitjans.

Hace unos meses lanzamos un mensaje a los Diputados para que conocieran nuestra realidad antes de votar la ILP 
Poco después nos dirigimos a los votantes del PP para explicarles que no somos sus enemigos.
Esta vez nos dirigimos directamente al Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y lo hacemos de la misma forma que él se dirige a la ciudadanía y a los medios.
Golpe del Supremo a las ‘cláusulas suelo’ /  Cop del Suprem a les 'clàusules sòl'

-El alto tribunal anula condiciones que limitan bajadas del crédito del BBVA y otras entidades.
-Dictamina que solo serían lícitas si cumplieran duros requisitos de información al consumidor.
-La resolución no afectará, sin embargo, a las cantidades ya pagadas, que no serán devueltas

-L'alt tribunal anul · condicions que limiten baixades del crèdit del BBVA i altres entitats.
-Dictamina que només serien lícites si complissin durs requisits d'informació al consumidor.
-La resolució no afectarà, però, a les quantitats ja pagades, que no seran retornades

DESCARREGABLE / DESCARREGABLE Sentència / Sentencia
Veure notícia completa / Ver noticia completa Aquí


Sentència històrica Un jutge declara nul · les les hipoteques multidivisa / Sentencia histórica Un juez declara nulas las hipotecas multidivisa.

Antecedents/ Antecedentes Aquí

Petició de solidaritat per part de les famílies de la Corrala de Veïnes La Utopia i el 15M Habitatge de Sevilla

Companys, com sabreu, des de mitjans de maig del passat any, 36 famílies víctimes de la crisi i que havien perdut els seus habitatges es van reallotjar en un immoble de Sevilla que portava ja 3 anys acabat i buit. En l'actualitat aquest immoble pertany a IberCaja, que el manté com un d'aquests actius tòxics que acabaran sent comprats amb diners públics. Des de llavors, han estat lluitant tot i haver de viure sense llum ni aigua perquè es reconegui el seu dret a un habitatge digne.

El proper dijous 16 de maig la Corrala Utopia compleix un any. I ho fa en el seu moment més complicat i decisiu, just quan sembla més que possible que al juny tingui lloc el desallotjament de l'immoble. Ibercaja, que va adquirir l'edifici amb les famílies dins, no vol aconseguir cap mena d'acord. Tot i les diferents meses de negociació que han tingut lloc, Ibercaja sempre ha mantingut la intenció de deixar a les famílies al carrer. I per això no ha tingut cap problema a mentir, enganyar i jugar amb les il · lusions de les famílies.

És de vital importància per a les famílies arribar a un acord extrajudicial amb l'entitat bancària. Després d'un any de lluita, que ha servit com a exemple perquè per tot el país tinguin lloc reallotjaments col · lectius com les corralas, les famílies necessiten més suport que mai. A la província de Sevilla s'han produït durant els últims 12 mesos un total de 12 reallotjaments col · lectius de famílies desnonades. El moviment ha arribat també a Màlaga, on s'han produït 4 reallotjaments més. També a Madrid s'han posat en marxa iniciatives similars, com la corrala per a famílies desnonades del barri de Carabanchel. I el moviment també s'estén per tot Catalunya amb l'Obra Social de la PAH, campanya que ha propiciat fins ara com a mínim 7 reallotjaments col · lectius. Tot i que el Moviment pel Dret a l'Habitatge ha guanyat un inusitat suport social arreu de l'Estat, les entitats bancàries i la classe política segueixen sense entendre que la ciutadania no pararà fins a aconseguir la conquesta real i efectiva d'un dret que, com el de l'habitatge, no està ni molt menys garantit en la pràctica, per més que estigui recollit en la Constitució Espanyola, en l'Estatut d'Autonomia i en la Declaració Universal dels Drets Humans. Ara, més que mai, és el moment de visibilitzar l'ampli suport social del que gaudeix el Moviment per l'Habitatge i aconseguir una victòria amb una entitat bancària com Ibercaja, que no ha tingut escrúpols a l'hora de jugar amb les esperances d'unes famílies en situació d'emergència social.

Per tot això, perquè estem en una situació límit, perquè més de 30 famílies es poden veure al carrer, perquè aquesta és una lluita de tots i de totes, us demanem el vostre suport, solidaritat i participació. Volem organitzar concentracions de suport a nivell de tot l'estat el dijous 23 de maig, ja que l'endemà es produirà la qual sembla serà l'última taula de negociació. Ens seria de gran ajuda que almenys un grup de persones estiguessin en algunes de les oficines * d'aquesta entitat bancària que hi ha en cada localitat per donar pamflets (incloem en aquest mail un model) i protestar, ja que segur produiria un gran impacte en Ibercaja.

Ens seria de gran utilitat que en cada concentració es faci una foto i se'ns remeti a aquesta mateixa adreça de mail per poder posar-les en una entrada al nostre blog anunciant el resultat d'aquesta acció a nivell estatal.

A més, incloem link el manifest de la Corrala, perquè les organitzacions que ho desitgin puguin adherir-se a l':  Aquí
Us agraïm el vostre interès i ajuda en aquesta lluita que portem entre tots pel dret de tots a un habitatge digne. Ni gent sense cases, ni cases sense gent!
* Les oficines d'Ibercaja de cada localitat poden ser consultades en el següent link: Aquí
seleccionant en INFORMACIÓ D'ENTITAT, l'opció Xarxa caixers i oficines.

Petición de solidaridad por parte de las familias de la Corrala de Vecinas La Utopía y el 15M Vivienda de Sevilla

Compañeros, como sabréis, desde mediados de mayo del pasado año, 36 familias víctimas de la crisis y que habían perdido sus viviendas se realojaron en un inmueble de Sevilla que llevaba ya 3 años terminado y vacío. En la actualidad este inmueble pertenece a IberCaja, que lo mantiene como uno de esos activos tóxicos que acabarán siendo comprados con dinero público. Desde entonces, han estado luchando a pesar de tener que vivir sin luz ni agua para que se reconozca su derecho a una vivienda digna.

El próximo jueves 16 de mayo la Corrala Utopía cumple un año. Y lo hace en su momento más complicado y decisivo, justo cuando parece más que posible que en junio tenga lugar el desalojo del inmueble. Ibercaja, que adquirió el edificio con las familias dentro, no quiere alcanzar ninguna clase de acuerdo. A pesar de las distintas mesas de negociación que han tenido lugar, Ibercaja siempre ha mantenido la intención de dejar a las familias en la calle. Y para ello no ha tenido ningún problema en mentir, engañar y jugar con las ilusiones de las familias.

Es de vital importancia para las familias alcanzar un acuerdo extrajudicial con la entidad bancaria. Después de un año de lucha, que ha servido como ejemplo para que por todo el país tengan lugar realojos colectivos como las corralas, las familias necesitan más apoyo que nunca. En la provincia de Sevilla se han producido durante los últimos 12 meses un total de 12 realojos colectivos de familias desahuciadas. El movimiento ha llegado también a Málaga, donde se han producido 4 realojos más. También en Madrid se han puesto en marcha iniciativas similares, como la corrala para familias desahuciadas del barrio de Carabanchel. Y el movimiento también se extiende por toda Cataluña con la Obra Social de la PAH, campaña que ha propiciado hasta la fecha al menos 7 realojos colectivos. A pesar de que el Movimiento por el Derecho a la Vivienda ha ganado un inusitado apoyo social por todo el Estado, las entidades bancarias y la clase política siguen sin entender que la ciudadanía no va a parar hasta conseguir la conquista real y efectiva de un derecho que, como el de la vivienda, no está ni mucho menos garantizado en la práctica, por más que esté recogido en la Constitución Española, en el Estatuto de Autonomía y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ahora, más que nunca, es el momento de visibilizar el amplio apoyo social del que goza el Movimiento por la Vivienda y conseguir una victoria con una entidad bancaria como Ibercaja, que no ha tenido escrúpulos a la hora de jugar con las esperanzas de unas familias en situación de emergencia social.

Por todo ello, porque estamos en una situación límite, porque más de 30 familias se pueden ver en la calle, porque esta es una lucha de todos y de todas, os pedimos vuestro apoyo, solidaridad y participación. Queremos organizar concentraciones de apoyo a nivel de todo el estado el jueves 23 de mayo, ya que al día siguiente se producirá la que parece va a ser la última mesa de negociación. Nos sería de gran ayuda que al menos un grupo de personas estuviesen en algunas de las oficinas* de esta entidad bancaria que hay en cada localidad para dar panfletos (incluimos en este mail un modelo) y protestar, ya que seguro produciría un gran impacto en Ibercaja.

Nos sería de gran utilidad que en cada concentración se haga una foto y se nos remita a esta misma dirección de mail para poder ponerlas en una entrada en nuestro blog anunciando el resultado de esta acción a nivel estatal.

Además, incluimos link el manifiesto de la Corrala, para que las organizaciones que lo deseen puedan adherirse a el: Aquí
Os agradecemos vuestro interés y ayuda en esta lucha que llevamos entre todos por el derecho de todos a una vivienda digna. ¡Ni gente sin casas, ni casas sin gente!
* Las oficinas de Ibercaja de cada localidad pueden ser consultadas en el siguiente link: Aquí
seleccionando en INFORMACIÓN DE ENTIDAD, la opción Red cajeros y oficinas.


No hay comentarios:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...